• انواع فایل های مجاز : jpg, png, حداکثر اندازه فایل: 64 MB.
    فرمت تصویر (jpg , png) و حداکثر حجم مجاز 64MB